RKK – Icds.ee

Eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Foto:Robert Reisman

Tutvustus

Nõukogu

Esimees

Jonatan Vseviov
Kaitseministeeriumi kantsler

Liikmed

Merle Maigre
Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik

Marko Mihkelson
Riigikaitsekomisjoni esimees

Kristjan Prikk
Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor, Riigikantselei

Tanel Ross
Haigekassa juhatuse esimees

Kindral Riho Terras
Kaitseväe juhataja

Visioon ja eesmärgid

RKK visioon on olla Eesti ning tema Euro-Atlandi liitlaste ja partnerite julgeoleku- ja kaitsekogukondade jaoks eelistatuim piirkondlik mõttekoda, mis pakub tipptasemel analüütilist ekspertiisi rahvusvahelistes julgeoleku- ja kaitseküsimustes.

RKK eesmärgid on:

 • tugevdada Eesti kaitsevaldkonda, analüüsides riigikaitse- ja julgeolekuprobleeme ning pakkudes strateegilisi ja poliitilisi lahendusi;
 • üksikasjalikumalt kujundada NATO ja ELi strateegilist mõtlemist Balti- ja Põhjamaade julgeoleku teemadel, pakkudes õigeaegset ja kvaliteetset analüüsi ning poliitikasoovitusi;
 • panustada Eesti intellektuaalse rolli suurendamisele NATO-s ja Euroopa Liidus, töötades välja tulevikku suunatud uuenduslikke ideid ja strateegilisi lahendusi Euro-Atlandi ühise julgeoleku tugevdamiseks;
 • tõsta avalikkuse teadlikkust ja stimuleerida avalikku arutelu julgeoleku, riigikaitse ja välispoliitika küsimustes.

Oma visiooni ja eesmärkide täitmise nimel RKK: 

 • viib läbi uuringuid julgeoleku-, riigikaitse- ja välispoliitilistel teemadel;
 • korraldab kaht suuremahulist iga-aastast julgeoleku, riigikaitse ja välispoliitika üritust – Lennart Meri konverentsi (LMC) ja Balti Kaitsekonverentsi(ABCD);
 • korraldab regulaarseid Kõrgemaid riigikaitsekursuseid;
 • avaldab igakuist ajakirja Diplomaatia;
 • viib läbi mitmesuguseid laiahaardelisi tegevusi ja üritusi, et kaasata keskustellu teemaga seotud sihtrühmi Eestis, NATO ja ELi liikmesriikides ning teistes partnermaades.

RKK elluviidavad uuringud on seotud kolme laiema programmiga:

 • kaitsepoliitika ja strateegia, mille eesmärk on edendada strateegilist mõtlemist Euroopa Liidu, Atlandiüleste, regionaalsete ja riigikaitse võtmeküsimustes (nn „kõva julgeolek“);
 • julgeolek ja kerksus, mis on suunanud ohtudele rahvusliku ja rahvusvahelise julgeoleku suhtes (nn „pehme julgeoleku“ küsimused) ning riikliku kerksuse ülesehitamisele;
 • rahvusvahelised suhted ja välispoliitika, mille eesmärk on edendada strateegilist mõtlemist Eestit, NATOt ja EL-i mõjutavates lühi-, kesk- ja pikaajalistes välis- ning geopoliitilistes küsimustes.
RKK – Icds.ee
Scroll to Content Header